Seniorpension 2020


Ny seniorpensionsordning: Hvilke attester skal du bruge, og hvad skal du være opmærksom på

Den 1. januar 2020 er der indført en ny pensionsordning – seniorpension. Det er kommunerne, der foretager den konkrete helhedsvurdering af arbejdsevnen. Du skal kun udtale dig om helbredsmæssige forhold.

Det er en betingelse for tilkendelse af seniorpension, at:

  1. personen har højst 6 år til folkepensionsalder,
  2. personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse, og
  3. personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.

Indtil videre er det kommunerne, der har opgaven med at administrere den nye seniorpensionsordning.

Hvilke oplysninger har kommunen brug for

Vurderingen af borgerens arbejdsevne skal primært ske på baggrund af helbredsmæssige oplysninger.

I nogle sager har kommunen allerede en række oplysninger, der kan være med til at belyse borgerens muligheder og begrænsninger i forhold til at varetage seneste job.

Disse oplysninger kan og bør anvendes i oplysningen af sagen.

Men i nogle situationer vil kommunen have behov for at indhente yderligere oplysninger om borgeren for at kunne træffe afgørelse om retten til seniorpension.

Der er ikke krav om, at der skal indhentes specifikke lægeattester i dokumentationsgrundlaget i sager om seniorpension.

Kommunen må derfor indhente helbredsoplysninger via de eksisterende LÆ-attester f.eks. en statusattest eller f.eks. en LÆ 135 eller LÆ 145 (specifik eller generel helbredsattest).

Du skal kun udtale dig om helbredsmæssige forhold
Det er ikke en lægelig opgave at udtale sig om en patients forsørgelsesgrundlag, eller om en person kan arbejde under eller over 15 timer om ugen. Læger udtaler sig mere generelt om patienters funktionsevne o.lign.

Det er kommunerne, der foretager den konkrete helhedsvurdering af arbejdsevnen i seneste job ved at sammenholde beskrivelsen af arbejdsfunktioner i seneste job med arbejdsevnen, som den er beskrevet ud fra en helhedsorienteret beskrivelse af arbejdsevnen.

Hvis kommunen er i tvivl om de helbredsmæssige oplysningers betydning for arbejdsevnen, kan kommunen modtage sundhedsfaglig rådgivning hos sundhedskoordinator fra regionens klinisk funktion.

Attestudvalget vil følge området
Der er tale om et nyt område. Attestudvalget vil derfor følge tæt med i den del af kommunernes administration af den nye seniorpensionsordning, der vedrører indhentelse af helbredsoplysninger fra de praktiserende læger.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt:
Lægeforeningens Attestudvalg
Tlf. 35448500 eller dadl@dadl.dk Att: Attestudvalget